top of page

VERKOOPVOORWAARDEN 

1.           _cc781905-5cde -3194-bb3b-136bad5cf58d_   toepassings- en goedkeuringsvoorwaarden

 

1.1

De bestelling en verkoop van juwelen of producten via www.laurencedelvallez.be wordt u aangeboden door mevrouw Laurence Delvallez, deze algemene verkoopvoorwaarden zijn deze van de verkoper.

1.2           _cc781905-5cde- 3194-bb3b-136bad5cf58d_  

Onder "koper" wordt verstaan iedere natuurlijke of rechtspersoon die één of meerdere product(en) via de webshop koopt. Zo ook iedere bezoeker van de online juwelierszaak.

 

1.3           _cc781905-5cde- 3194-bb3b-136bad5cf58d_  

Huidige verkoopsvoorwaarden zijn van toepassing op alle verkopen aangeboden op en gerealiseerd via de webshop www.laurencedelvallez.be of andere overeenkomsten die via de webshop tot stand komen.

1.4 Deze voorwaarden zijn van toepassing met uitsluiting van alle andere voorwaarden, in het bijzonder die welke van toepassing zijn op de verkoop of verhuur in de winkel van verkoper.

 

1.5           _cc781905-5cde- 3194-bb3b-136bad5cf58d_  

e verkoper is actief in Europa. De verkoper accepteert uw bestelling dus alleen als het afleveradres zich in Europa bevindt en dit afleveradres geen postbusadres is.

1.6           _cc781905-5cde- 3194-bb3b-136bad5cf58d_  

door het plaatsen van een bestelling via de webshop verklaart de koper kennis te hebben genomen van de verkoopvoorwaarden en aanvaardt de koper de verkoopvoorwaarden.

1.7 Indien een rechterlijke uitspraak een of meer artikelen van deze voorwaarden ongeldig zou verklaren, zijn de overige bepalingen van deze voorwaarden integraal van kracht.

 

 

2.           _cc781905-5cde -3194-bb3b-136bad5cf58d_   realisatie van de overeenkomst

 

2.1

Er komt pas een koopovereenkomst tussen de verkoper en de koper tot stand nadat de bestelling van de (potentiële) koper uitdrukkelijk door de verkoper is aanvaard dat de koper hiervan bij bevestiging schriftelijk op de

2.2.

De ontvangst van de bevestiging door de koper is het moment waarop de overeenkomst tot stand komt.

2.3

De verkoper behoudt zich het recht voor om de bestelling niet te accepteren of, indien van toepassing, de overeenkomst te ontbinden zonder aan de koper enige schadevergoeding verschuldigd te zijn, maar mits terugbetaling van eventueel betaalde bedragen. In het bijzonder wanneer er in het verleden problemen zijn ontstaan met de besteller of zijn gezinsleden in het geval van natuurlijke personen, evenals wanneer er in het verleden problemen zijn ontstaan op het opgegeven afleveradres of in geval van openstaande facturen.

 

 

3.           _cc781905-5cde -3194-bb3b-136bad5cf58d_   Prijzen

 

3.1

de prijzen van de producten zijn aangegeven in euro's alle taksen inbegrepen, behalve de deelname aan verzendkosten.

3.2

De verkoper behoudt zich het recht voor om de prijzen op elk moment te wijzigen, niettemin worden de producten gefactureerd op basis van de tarieven die gelden op het moment dat de bestelling wordt aanvaard.

3.3

de verkoper kan niet aansprakelijk worden gesteld voor (type)fouten die transacties in de weg staan waarvan de koper redelijkerwijs mag aannemen dat het hier om (type)fouten gaat.

3.4

de gevraagde prijs is deze die vermeld staat in de bevestigingsbrief.

3.5

de verkoper behoudt zich het recht voor de gevraagde prijs na het sluiten van de overeenkomst op basis van bijvoorbeeld prijswijzigingen van invloed op de verzendkosten, nieuwe vergoedingen of (typ)fouten.

3.6           _cc781905-5cde- 3194-bb3b-136bad5cf58d_  

Indien de prijs wordt verhoogd, heeft de koper het recht de overeenkomst zonder kosten te ontbinden en is de verkoper niet verplicht tot enige schadevergoeding.

 3.7

de producten blijven eigendom van de verkoper tot de prijs volledig en definitief betaald is.

 

 

 

 

 

 

 

4. Betaling

 

4.1

Voor de bestelling van producten via de online juwelier zijn er volgende betalingsmogelijkheden: * Visa en MasterCard * Bankoverschrijving met IBAN: BE40 6719 6418 8963

4.2

De verkoper spant zich naar best vermogen in voor de veiligheid door de gebruiker van de webshop, maar kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor enige schade veroorzaakt door het gebruik van de online juwelierszaak en in het bijzonder voor schade veroorzaakt door derden die misbruik zouden maken van de website of het betalingssysteem.

4.3

De verkoper respecteert de regels om de terugbetaling mogelijk te maken van de door de consument betaalde bedragen in overeenstemming met de wet van 14 juli 1991 betreffende handelspraktijken en consumentenvoorlichting en -bescherming van de consument.

4.4

Indien een betalingstermijn werd bedongen en telkens 30 dagen na levering, is de koper van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling een verwijlinterest verschuldigd van 1% per maand en een schadevergoeding van 10% met een minimum van € 50,00.

 

 

5. Levering

 

 

5.1

Producten worden verzonden naar het afleveradres dat is opgegeven in de bestelling (thuisadres of ander adres).

5.2

Uiteraard stelt de verkoper alles in het werk om binnen de kortst mogelijke tijd de producten te leveren. Maar op de webshop vermelde levertijden zijn slechts indicatief.

5.3

Worden de bestelde goederen niet binnen 30 dagen geleverd, dan wordt tussen koper en verkoper een nadere termijn afgesproken. Bij gebreke van een extra termijn is het contract van rechtswege ontbonden en zal de Handelaar elke ontvangen betaling binnen 30 dagen terugbetalen.

 

 

 

6. Verzakingsrecht

 

 

6.1

Het verzakingsrecht is enkel van toepassing bij aankoop via de Webshop door natuurlijke of rechtspersonen, die uitsluitend voor niet-professionele doeleinden deze producten verwerven of gebruiken.

6.2

De wet van 15 mei 2010 betreffende handelspraktijken en consumentenvoorlichting en -bescherming, laat de consument binnen een termijn van 14 kalenderdagen na ontvangst van het product aan de verkoper weten dat hij afziet van de verkoop.

6.3

De goederen moeten dan binnen dezelfde termijn op kosten van het koper in de originele, onbeschadigde en originele verpakking, samen met alle toebehoren, gebruiksaanwijzing en (een kopie van) de factuur/afleverbon worden geretourneerd aan: Delvallez Laurence BVBA Vijfseweg 79, 8790 Waregem.

6.4

Onvolledige, beschadigde, gebruikte of vervuilde consumptiegoederen worden niet teruggenomen.

6.5

Uiterlijk 30 dagen na acceptatie van de retourzending zal de verkoper alle betaalde bedragen terugbetalen, met uitzondering van de directe leveringskosten.

6.6

Ex artikel 80 § 4 wet van 14 juli 1991 betreffende handelspraktijken en informatie en bescherming van de consument, is het verzakingsrecht niet van toepassing op: de levering van producten die naar het oordeel van de consument een duidelijk persoonlijk karakter hebben vervaardigd of die door hun aard niet kunnen worden geretourneerd of snel bederven of verouderen

6.7

Indien de klant de via de Webshop gekochte goederen wil ruilen. Binnen 14 kalenderdagen na ontvangst van het product dient de klant contact te hebben opgenomen met de verkoper om te informeren over een omruiling. Onvolledige, beschadigde, gebruikte of vervuilde consumptiegoederen worden niet teruggenomen. Als er een verschil is in het bedrag van de omruiling, wordt de klant gecompenseerd in een voucher. Niet bij restitutie. Verkoopartikelen kunnen niet worden geretourneerd. Alleen in een voucher.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.           _cc781905-5cde -3194-bb3b-136bad5cf58d_   Privacy

 

7.1

Uw persoonsgegevens worden door de verkoper opgeslagen en bewaard in uw persoonlijke account om de verkoper in staat te stellen uw transactie correct uit te voeren. Zodra deze gegevens zijn opgeslagen, verlopen uw latere transacties sneller.

7.2

De verkoper leeft de Belgische wet van 8 december 1992 met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens na, gewijzigd door de wet van 11 december 1998, waarbij rekening wordt gehouden met de Europese richtlijn van 24 oktober 1995. Deze wet bepaalt dat de persoon of onderneming het verzamelen van gegevens, de toestemming van degene over wiens persoonsgegevens het gaat, dat de gegevens relevant, nauwkeurig en correct zijn en dat ze moeten worden verzameld voor specifieke, duidelijke en wettelijke doeleinden. De persoon van wie de persoonsgegevens gaan, moet toegang hebben tot en het recht hebben om de informatie die hem/haar betreft te wijzigen.

7.3           _cc781905-5cde- 3194-bb3b-136bad5cf58d_  

De verkoper verbindt zich ertoe om alle persoonlijke informatie te verstrekken aan andere organisaties met commerciële of niet-commerciële doeleinden.

 

 

 

8. Gegarandeerd

 

 

 

8.1

De ondernemer staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.

 

 

9. Toepasselijk recht

 

 

9.1

De verkopen waarop huidige verkoopsvoorwaarden van toepassing zijn, zijn onderworpen aan het Belgisch recht.

9.2

Enkel de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Kortrijk zijn bevoegd.

 

1.1

De bestelling en verkoop van juwelen of producten via www.laurencedelvallez.be wordt u aangeboden door mevrouw Laurence Delvallez, deze algemene verkoopvoorwaarden zijn die van de verkoper.

1.2           _cc781905-5cde- 3194-bb3b-136bad5cf58d_  

Onder "koper" wordt verstaan iedere natuurlijke of rechtspersoon die één of meerdere product(en) via de webshop koopt. Zo ook iedere bezoeker van de online juwelierszaak.

 

1.3           _cc781905-5cde- 3194-bb3b-136bad5cf58d_  

Huidige verkoopsvoorwaarden zijn van toepassing op alle verkopen aangeboden op en gerealiseerd via de webshop www.laurencedelvallez.be of andere overeenkomsten die via de webshop tot stand komen.

1.4 Deze voorwaarden zijn van toepassing met uitsluiting van alle andere voorwaarden, in het bijzonder die welke van toepassing zijn op de verkoop of verhuur in de winkel van verkoper.

 

1.5           _cc781905-5cde- 3194-bb3b-136bad5cf58d_  

e verkoper is actief in Europa. De verkoper accepteert uw bestelling dus alleen als het afleveradres zich in Europa bevindt en dit afleveradres geen postbusadres is.

1.6           _cc781905-5cde- 3194-bb3b-136bad5cf58d_  

door het plaatsen van een bestelling via de webshop verklaart de koper kennis te hebben genomen van de verkoopvoorwaarden en aanvaardt de koper de verkoopvoorwaarden.

1.7 Indien een rechterlijke uitspraak een of meer artikelen van deze voorwaarden ongeldig zou verklaren, zijn de overige bepalingen van deze voorwaarden integraal van kracht.

 

 

2.           _cc781905-5cde -3194-bb3b-136bad5cf58d_   realisatie van de overeenkomst

 

2.1

Er komt pas een koopovereenkomst tussen de verkoper en de koper tot stand nadat de bestelling van de (potentiële) koper uitdrukkelijk door de verkoper is aanvaard dat de koper hiervan bij bevestiging schriftelijk op de

2.2.

De ontvangst van de bevestiging door de koper is het moment waarop de overeenkomst tot stand komt.

2.3

De verkoper behoudt zich het recht voor om de bestelling niet te accepteren of, indien van toepassing, de overeenkomst te ontbinden zonder aan de koper enige schadevergoeding verschuldigd te zijn, maar mits terugbetaling van eventueel betaalde bedragen. In het bijzonder wanneer er in het verleden problemen zijn ontstaan met de besteller of zijn gezinsleden in het geval van natuurlijke personen, evenals wanneer er in het verleden problemen zijn ontstaan op het opgegeven afleveradres of in geval van openstaande facturen.

 

 

3.           _cc781905-5cde -3194-bb3b-136bad5cf58d_   Prijzen

 

3.1

de prijzen van de producten zijn aangegeven in euro's alle taksen inbegrepen, behalve de deelname aan verzendkosten.

3.2

De verkoper behoudt zich het recht voor om de prijzen op elk moment te wijzigen, niettemin worden de producten gefactureerd op basis van de tarieven die gelden op het moment dat de bestelling wordt aanvaard.

3.3

de verkoper kan niet aansprakelijk worden gesteld voor (type)fouten die transacties in de weg staan waarvan de koper redelijkerwijs mag aannemen dat het hier om (type)fouten gaat.

3.4

de gevraagde prijs is deze die vermeld staat in de bevestigingsbrief.

3.5

de verkoper behoudt zich het recht voor de gevraagde prijs na het sluiten van de overeenkomst op basis van bijvoorbeeld prijswijzigingen van invloed op de verzendkosten, nieuwe vergoedingen of (typ)fouten.

3.6           _cc781905-5cde- 3194-bb3b-136bad5cf58d_  

Indien de prijs wordt verhoogd, heeft de koper het recht de overeenkomst zonder kosten te ontbinden en is de verkoper niet verplicht tot enige schadevergoeding.

 3.7

de producten blijven eigendom van de verkoper tot de prijs volledig en definitief betaald is.

 

 

 

 

 

 

 

4. Betaling

 

4.1

Voor de bestelling van producten via de online juwelier zijn er volgende betalingsmogelijkheden: * Visa en MasterCard * Bankoverschrijving met IBAN: BE40 6719 6418 8963

4.2

De verkoper spant zich naar best vermogen in voor de veiligheid door de gebruiker van de webshop, maar kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor enige schade veroorzaakt door het gebruik van de online juwelierszaak en in het bijzonder voor schade veroorzaakt door derden die misbruik zouden maken van de website of het betalingssysteem.

4.3

De verkoper respecteert de regels om de terugbetaling van de door de consument betaalde bedragen mogelijk te maken in overeenstemming met de wet van 14 juli 1991 betreffende handelspraktijken en consumentenvoorlichting en -bescherming van de consument.

4.4

Indien een betalingstermijn werd bedongen en telkens 30 dagen na levering, is de koper van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling een verwijlinterest verschuldigd van 1% per maand en een schadevergoeding van 10% met een minimum van € 50,00.

 

 

5. Levering

 

 

5.1

Producten worden verzonden naar het afleveradres dat is opgegeven in de bestelling (thuisadres of ander adres).

5.2

Uiteraard stelt de verkoper alles in het werk om binnen de kortst mogelijke tijd de producten te leveren. Maar op de webshop vermelde levertijden zijn slechts indicatief.

5.3

Worden de bestelde goederen niet binnen 30 dagen geleverd, dan wordt tussen koper en verkoper een nadere termijn afgesproken. Bij gebreke van een extra termijn is het contract van rechtswege ontbonden en zal de Handelaar elke ontvangen betaling binnen 30 dagen terugbetalen.

 

 

 

6. Verzakingsrecht

 

 

6.1

Het verzakingsrecht is enkel van toepassing bij aankoop via de Webshop door natuurlijke of rechtspersonen, die uitsluitend voor niet-professionele doeleinden deze producten verwerven of gebruiken.

6.2

De wet van 15 mei 2010 betreffende handelspraktijken en consumentenvoorlichting en -bescherming, laat de consument binnen een termijn van 14 kalenderdagen na ontvangst van het product aan de verkoper weten dat hij afziet van de verkoop.

6.3

De goederen moeten dan binnen dezelfde termijn op kosten van het koper in de originele, onbeschadigde en originele verpakking, samen met alle toebehoren, gebruiksaanwijzing en (een kopie van) de factuur/afleverbon worden geretourneerd aan: Delvallez Laurence BVBA Vijfseweg 79, 8790 Waregem.

6.4

Onvolledige, beschadigde, gebruikte of vervuilde consumptiegoederen worden niet teruggenomen.

6.5

Uiterlijk 30 dagen na acceptatie van de retourzending zal de verkoper alle betaalde bedragen terugbetalen, met uitzondering van de directe leveringskosten.

6.6

Ex artikel 80 § 4 wet van 14 juli 1991 betreffende handelspraktijken en informatie en bescherming van de consument, is het verzakingsrecht niet van toepassing op: de levering van producten die naar het oordeel van de consument een duidelijk persoonlijk karakter hebben vervaardigd of die door hun aard niet kunnen worden geretourneerd of snel bederven of verouderen

6.7

Indien de klant de via de Webshop gekochte goederen wil ruilen. Binnen 14 kalenderdagen na ontvangst van het product dient de klant contact te hebben opgenomen met de verkoper om te informeren over een omruiling. Onvolledige, beschadigde, gebruikte of vervuilde consumptiegoederen worden niet teruggenomen. Als er een verschil is in het bedrag van de omruiling, wordt de klant gecompenseerd in een voucher. Niet bij restitutie. Verkoopartikelen kunnen niet worden geretourneerd. Alleen in een voucher.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.           _cc781905-5cde -3194-bb3b-136bad5cf58d_   Privacy

 

7.1

Uw persoonsgegevens worden door de verkoper opgeslagen en bewaard in uw persoonlijke account om de verkoper in staat te stellen uw transactie correct uit te voeren. Zodra deze gegevens zijn opgeslagen, verlopen uw latere transacties sneller.

7.2

De verkoper leeft de Belgische wet van 8 december 1992 met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens na, gewijzigd door de wet van 11 december 1998, waarbij rekening wordt gehouden met de Europese richtlijn van 24 oktober 1995. Deze wet bepaalt dat de persoon of onderneming het verzamelen van gegevens, de toestemming van degene over wiens persoonsgegevens het gaat, dat de gegevens relevant, nauwkeurig en correct zijn en dat ze moeten worden verzameld voor specifieke, duidelijke en wettelijke doeleinden. De persoon van wie de persoonsgegevens gaan, moet toegang hebben tot en het recht hebben om de informatie die hem/haar betreft te wijzigen.

7.3           _cc781905-5cde- 3194-bb3b-136bad5cf58d_  

De verkoper verbindt zich ertoe om alle persoonlijke informatie te verstrekken aan andere organisaties met commerciële of niet-commerciële doeleinden.

 

 

 

8. Gegarandeerd

 

 

 

8.1

De ondernemer staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.

 

 

9. Toepasselijk recht

 

 

9.1

De verkopen waarop huidige verkoopsvoorwaarden van toepassing zijn, zijn onderworpen aan het Belgisch recht.

9.2

Enkel de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Kortrijk zijn bevoegd.

bottom of page